Transport av vindmøller til lands er en krevende operasjon som ofte krever utbygging av veinett og infrastruktur. Statens vegvesen er sterkt kritiske til at NVE ikke vil ta med dette kriteriet når de vurderer områder  som er egnet for vindkraft til lands.  Foto: fornybar.no
Transport av vindmøller til lands er en krevende operasjon som ofte krever utbygging av veinett og infrastruktur. Statens vegvesen er sterkt kritiske til at NVE ikke vil ta med dette kriteriet når de vurderer områder som er egnet for vindkraft til lands. Foto: fornybar.no

Vegvesenet kritiske til at NVE ikke vil vektlegge vei og infrastruktur

NVE mener det ikke er behov for å vektlegge for trafikk og infrastruktur i konsesjonsspørsmålet i vindkraftsaker. Statens vegvesen er sterkt uenig, og ber om at dette tas inn som utvalgskriterie i rammeplanen.

Publisert: 26. July 2019, 12:14  
Oppdatert: 26. July 2019, 12:16

POLI SKAT VIND NOR

Blant de over 340 høringsinnspillene som så langt har kommet til OED i forbindelse med høring rundt nasjonal ramme for vindkraft på land, finner vi svaret i fra Statens vegvesen.

Etaten er av Samferdselsdepartementet bedt om å komme med innspill til planen, der de spesielt skal se på utfordringene med mottak og transport av tunge og ofte lange konstruksjoner. 

   

Ikke relevant ifølge NVE

I NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, pekes det på at vindkraftutbygginger vil medføre store transportbehov. De skriver i forslaget at vindkraftutbygging kan medføre positive virkninger for infrastruktur, ved at utbyggingen utløser behov for oppgradering av veinettet.

NVE konkluderer med det ikke er relevant å vektlegge virkninger for trafikk og infrastruktur i konsesjonsspørsmålet i vindkraftsaker. De vil derfor ikke inkludere dette i kriteriene når det skal plukkes ut områder som egner seg for vindkraft på land og forklarer dette med følgende;

«Virkninger for transport og infrastruktur er etter NVEs vurdering ikke et relevant tema å inkludere i utpekingen av egnede områder for vindkraft på land. Dette er lokale virkninger som i sin helhet avhenger av utformingen og transportbehovet til det enkelte vindkraftverk. Vektlegging av virkninger for veitrafikk bør derfor overlates til konsesjonsbehandlingen.»

Statens vegvesens er slett ikke enig i denne konklusjonen og peker i sitt høringssvar på flere årsaker til at de mener at transport og infrastruktur bør være med som et av utvalgskriteriene.

De innleder med følgende;

«Statens vegvesen mener det må være en grunnleggende forutsetning at det er mulig å kunne transportere de nødvendige elementene for å oppføre vindkraftverkene, inn til stedene de vindmøllene tenkes oppført. Det må også tas høyde for utskifting av vindmølledeler over tid og muligheter for å transportere delene ut av området senere, i den grad slike kan gjenbrukes om f.eks. en vindmøllepark nedlegges. Nødvendige oppgradering/utbygging av veg inkl. bruer, kan være så kostnadskrevende at det kan påvirke plassering av vindmølleparkene. Det bør derfor tas med i vurderingene som ligger til grunn for utvelgelse av områder i den nasjonale rammen for konsesjonsbehandling av vindkraft på land.»

  

Vindmølletransporten er allerede i gang til Tonstad vindpark. Det kreves god logistikk og samtidig må annen trafikk hensyntas. Dette påpeker Vegvesenet i sin høringsuttalelse.  Foto: Tonstad Vindpark
Vindmølletransporten er allerede i gang til Tonstad vindpark. Det kreves god logistikk og samtidig må annen trafikk hensyntas. Dette påpeker Vegvesenet i sin høringsuttalelse. Foto: Tonstad Vindpark

– Beredskap ikke vurdert

NVE trekker, som nevnt over, frem at det kan gi en positiv effekt med utbedring av veinett som har behov for oppgradering. Statens vegvesen er ikke uenige, men påpeker at det ikke er gitt at de strekningene som må oppgraderes/utbedres for å få fram de nødvendige elementene i forbindelse med vindmølleutbygginger, er de samme strekningene som totalt sett er mest samfunnsøkonomiske å bygge ut og heller ikke de strekningene som bør prioriteres ut fra et totalt samfunnsperspektiv.

– Dersom oppgradering/utbedring av vegnettet for å kunne tillate transport av vindmølleelementer må gå på bekostning av Statens vegvesens, fylkeskommunenes og kommunenes prioriteringer, er dette ikke å anse som positive virkninger på vegnettet slik NVE skriver, kan vi lese i høringssvaret fra Statens vegvesen.

De peker videre på at flere av de områdene som anbefales i NVEs nasjonale ramme for konsesjonsbehandling av vindkraft på land, ligger langt inne i landet og utbyggingen vil til noen steder kreve svært lange transportstrekninger av svært overdimensjonerte transporter.

De etterlyser i sitt innspill også en vurdering rundt beredskapsfunksjon på veistrekningene mens disse svært overdimensjonerte, saktegående transportene foregår.

Til slutt nevnes også at de savner en vurdering av effekten av tidsaspektet for oppgradering og utbedring av veinettet i rammeplanen.

– Dette kan ta flere år og på den måten medføre vesentlige forsinkelser i utbygging av vindkraften.

   

Ber NVE vurdere på nytt

Av de mange høringsuttalelsene som allerede er innkommet til OED, er de aller fleste kommet i fra privatpersoner, og enda flere er generelt negative til vindkraftutbygging. Staten vegvesen har et helt annet utgangspunkt og skriver heller ikke noe om at de er for eller imot, men understreker at NVE må ta inn behovet og mulighetene for transport av store, tunge elementer ved bygging av kraftverkene og senere utskiftinger samt kostnadene ved å foreta nødvendige utbedringer av vegnettet og eventuelt havnemuligheter, som et av utvalgskriteriene.

Etaten kommer derfor avslutningsvis med følgende oppfordring til OED og NVE;

«Vegdirektoratet anbefaler at transportmulighetene og de samfunnsmessige virkingene bl.a. for øvrig transport og samfunnssikkerhet og beredskap i byggeperioden, vurderes før aktuelle områder avgjøres. Det samme gjelder grove overslag over eventuelle, nødvendige utbedringskostnader for veg inkl. bruer, til områdene som anbefales samt at ikke nødvendig forbedringer på vegnettet stoppes på grunn av den totale belastningen på naturmangfoldet ved vindkraftutbygging.»