Frøya får ikke støtte

24 kommuner er deleiere i Trønderenergi. Kun én kommune, og det er Frøya kommune selv, mener det er riktig av kommunen å stoppe vindkraften på Frøya.

Publisert: 10. May 2019, 09:29  
Oppdatert: 10. May 2019, 09:29

STKR VIND OED NVE NOR

– Jeg har snakket med ordførerne om denne saken i flere runder, og det har vokst seg frem en erkjennelse av at vi bør komme med en uttalelse om hvor eierskapet står. Siden det er eiermøte og generalforsamling i neste uke, er det greit at det er kjent i forkant av det, sier styreleder Per Kristian Skjærvik i Trønderenergi i en pressemelding.

Han har vært i kontakt med samtlige ordførere i Trønderenergis eierkommuner de siste dagene, og alle har gitt sin støtte til selskapet. Men ett viktig unntak er ordføreren på Frøya.

– Jeg har informert ordføreren på Frøya om at denne uttalelsen er under utarbeidelse, og har selvsagt forståelse for at hun ikke ønsker å stille seg bak dette, sier Skjærvik.

Styrelederen viser til rådmannen på Frøya sin redegjørelse for kommunes involvering i vindkraftsaken. Her kommer det frem at Frøya kommune i perioden mellom 2002 og 2019 har vært en aktiv part for å realisere vindkraft i kommunen. Både i årene før og årene etter endelig konsesjon til vindkraft på Frøya ble gitt av OED i 2013.

– Vindkraftprosjektene som Trønderenergi og NTE nå skal bygge ut i Trøndelag har fått konsesjon etter grundige prosesser og lokal medvirkning. I tillegg er det verdt å minne om at satsingen på utbygging av mer fornybar energi i Norge er et resultat av nasjonale politiske føringer fra skiftende regjeringer de siste ti årene, sier Skjærvik.

Han legger til at rollefordelingen mellom styret og eierne er at styret har ansvaret for å påse at administrasjonen gjennomfører vedtatt strategi.

– Det betyr at eierne selvsagt ikke går inn i hvert enkelt prosjekt eller utbygging og vurderer enkeltheter i disse, det er det styret og administrasjonen i Trønderenergi og de nasjonale myndighetsorganene som har et overoppsyn med denne tematikken som gjør, sier Skjærvik.

I tillegg til de 24 eierkommunene har KLP (10,1 prosent) og Neas (3,6 prosent) eierandel i Trønderenergi.