Daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, skriver i et høringsnotat at småkraftaktørene trolig er de som blir hardest rammet dersom det settes en stoppregel for elsertifikater i Sverige først i 2030.
Daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, skriver i et høringsnotat at småkraftaktørene trolig er de som blir hardest rammet dersom det settes en stoppregel for elsertifikater i Sverige først i 2030.

Sertifikatstopp først i 2030 rammer småkraft

Datostopp for elsertifikater i 2030 vil slå spesielt hardt ut for småkraften. Daglig leder i Småkraftforeninga støtter Norwea i kravet en lik avvikling i Norge og Sverige i 2021.

Publisert: 08. April 2019, 22:09  
Oppdatert: 09. April 2019, 11:21

CERT FNSV NVIN NOR

Like før jul kom det melding fra NVE og Energimyndigheten i Sverige om at de anbefaler i datostopp for elsertifikater i Sverige i 2030. Markedet reagerte umiddelbart med fall i sertifikatprisen og flere aktører påpekte da at dette ikke var en stoppregel, da det nå forventes at målsettingen om 46,4 TWh fornybar energi allerede blir nådd i 2020.

– Denne stoppregelen er for alle praktiske formål ikke en stoppregel. Vi mener den er i strid med intensjonen med å ha en stoppregel, nemlig å avslutte sertifikatmarkedet i balanse, sa Magne Fauli i Energi Norge til Europower i desember.

   

Rammer hardt

Nå har Småkraftforeninga sendt sitt høringssvar til tredje kontrollstasjon for elsertifikatordningen. Daglig leder i foreningen, Knut Olav Tveit, mener småkraftaktørene er de som vil bli lidende dersom man velger å gå inn for en stoppdato i 2030.

- En datostopp i Sverige 2030 vil i praksis frata disse aktørene hele fire år med inntekter fra elsertifikater da markedet for alle praktiske henseende vil gå i null i 2021/2022. Dette blir for disse særlig alvorlig siden perioden med elsertifikater allerede er avkortet med årene fra byggestart frem til 2009, skriver Tveit i høringsuttalelsen.

   

Støtter Norwea

Småkraftforeninga ser at det neppe er mulig å få til en volumbasert stoppregel i Sverige, men mener likevel det er mulig å gjøre grep som vil forbedre balansen i markedet ved avslutning. De slutter seg derfor til forslagene fra Norwea som går på følgende;

1. Man innfører en lik stoppregel i Sverige som i Norge. Det innebærer en stoppdato 31.12.2021, med avkortning etter 31.12.2020.

2. Markedet i sin helhet avsluttes etter annulleringen i mars 2036, etter at det siste elsertifikatet utstedes en gang i 2035 (gitt ferdigstilte prosjekter i 2021.) Dette innebærer at kvotekurven for årene 2036 – 2045 i sin helhet flyttes frem i tid.

Avslutningsvis i sin høringsuttalelse, tar Småkraftforeninga ved Tveit til orde for en evaluering av markedet for elsertifikater.

- Utbyggerne har levert mens man i større grad burde tatt inn over seg at markeder bør styres med tydelige rammer. Dette blir særlig tydelig for et marked etablert og styrt av myndighetene for en tidsavgrenset periode, skriver Tveit.