Einar Aas opptrådte ikke så alene som man hittil har hatt inntrykk av. Finanstilsynet har avdekket at han hadde flere stedfortredere. Foto: Tomm W. Christiansen
Einar Aas opptrådte ikke så alene som man hittil har hatt inntrykk av. Finanstilsynet har avdekket at han hadde flere stedfortredere. Foto: Tomm W. Christiansen

Andre handlet i Einar Aas sitt navn

Finanstilsynets gjennomgang av Einar Aas-saken, viser at krafttraderen hadde stedfortredere som handlet for han. Finanstilsynet stiller spørsmål ved kompetansen til disse stedfortrederne.

Publisert: 2019-01-10 13:49:57.0 
Oppdatert: 2019-01-10 15:42:06.0

TRAD NASD AGEN NOR

Finanstilsynet har gjort tilsyn hos Nasdaq Oslo ASA i kjølvannet av Einar Aas-saken, og kommer med en lang rekke kritiske merknader.

– Tilsynet har avdekket svakheter ved virksomheten, herunder foretakets internkontroll og medlemsoppfølging, som må følges opp av foretaket, skriver Finanstilsynet i pressemeldingen.

Hele den 19 sider lange rapporten er tilgjengelig her.

Det mest oppsiktsvekkende er at Einar Aas har hatt stedfortredere som kunne handle på hans vegne, og at disse ikke nødvendigvis var kompetent. Tilsynet skriver følgende i rapporten:

«Finanstilsynet legger til grunn at de som eventuelt opptrer på medlemmets vegne, må ha den nødvendige erfaring og kompetanse til å delta i handelen og at det regulerte markedet må ha mulighet til å komme hurtig i kontakt med medlemmet. (…). Finanstilsynet stilte derfor i foreløpig rapport spørsmål ved om det var forsvarlig sett fra Foretakets side at det hadde akseptert at XX (navnet er sladdet av Finanstilsynet) uten dokumentert varederivatkompetanse var den eneste med fullmakt til å handle på Nasdaq Oslo på Aas’ vegne.»

   

Flere stedfortredere

Det viste seg at Aas hadde flere stedfortredere. Finanstilsynet skriver videre:

«Foretaket opplyser i tilsvaret at Aas også hadde utpekt ytterligere (sladdet tekst) som stedfortredere (sladdet tekst hvor disse er listet opp).»

En eller flere av disse stedfortrederne har handlet i så store volumer at Finanstilsynet reagerer:

«Finanstilsynet egne undersøkelser viste imidlertid at (sladdet tekst) ikke hadde en ordinær stedfortrederfunksjon, men at (sladdet tekst) har drevet med systematisk handel gjennom Aas’ medlemskap. (…) Finanstilsynets undersøkelse viste at (sladdet tekst) stod for i overkant av xx prosent (antall prosent er sladdet) av det totale volumet handlet under Aas’ medlemskap i den tomånedersperioden Finanstilsynet så på.»

Siden deler av Finanstilsynets rapport er sladdet, fremkommer det altså ikke hvem det som var som handlet på vegne av Einar Aas, og heller ikke hvor mange personer eller selskaper det er snakk om.

Det fremkommer imidlertid at det er spesielt én stedfortreder som har handlet mye og som Finanstilsynet er kritiske til.

  

Burde ha undersøkt

Det som imidlertid kommer veldig tydelig frem er at Finanstilsynet er svært kritisk til Nasdaqs kontroll med disse aktørene. Finanstilsynet skriver:

«Foretaket har etter å ha blitt forelagt Finanstilsynets beregninger, opplyst at det først i etterkant av misligholdssituasjonen hos Nasdaq Clearing er blitt kjent med detaljene i samarbeidet mellom (navn sladdet) og Aas. Foretaket opplyser at (navn sladdet) i tillegg til å være stedfortreder for Aas, også har forvaltet en portefølje som var eid av (navn sladdet).»

Så kommer kritikken:

«Å gi utenforstående tilgang til å legge inn ordrer under medlemskapet til en enkeltperson innebærer, etter Finanstilsynets vurdering, særlige utfordringer når det gjelder både Aas’ og Foretakets risikostyring. En slik praksis fordrer særlig aktsomhet ved Foretakets løpende oppfølging av Aas.»

Det kommer tydelig frem at Finanstilsynet mener Nasdaq burde ha avklart dette for lenge siden:

«Finanstilsynet er kritisk til at Foretaket, verken da det fikk kjennskap i 2011 om at handler ble allokert til (sladdet tekst) eller på et senere tidspunkt, foretok nærmere undersøkelser rundt samarbeidet mellom Aas og (sladdet tekst). Ytterligere undersøkelser burde fremstå som helt nødvendig for å sikre etterlevelse av det regelverk børsen er underlagt.»

  

Burde forstått

Så langt Europower kan se knyttes ikke stedfortrederen direkte til posisjonene som gjorde at Aas gikk over ende i september. Styret ved kraftbørsen skriver i et tilsvar at «… det ikke har vært noen hendelser i løpet av de ti årene Einar Aas har vært børsmedlem, som tilsier at han ikke har kunnet håndtere sitt medlemskap på en forsvarlig og strukturert måte.»

Finanstilsynet er likevel svært kritisk til at Nasdaq ikke på eget initiativ gjorde oppmerksom den svært aktive stedfortrederen.

«Foretaket burde forstått at dette er sentrale opplysninger for tilsynsmyndigheten ved vurdering av så vel markedsadferden rundt misligholdstidspunktet så vel som Foretakets oppfølging av børsmedlemmet Aas.»

Utover den konkrete situasjonen med Einar Aas, er tilsynet kritisk til hvordan Nasdaq følger opp medlemmene.

«Finanstilsynet er kritisk til at Foretaket ikke har foretatt noen selvstendig vurdering eller kontroll av om børsmedlemmene løpende oppfyller medlemsvilkårene, utover den generelle markedsovervåkningen.»

Manglende kontroll med at medlemmer oppfyller vilkårene, er en gjennomgående kritikk gjennom hele den 19 sider lange rapporten.

  

Stor, men ikke for stor

Finanstilsynets har også vurdert hvor viktig Einar Aas var for Nasdaq Oslo ASA, muligens for å danne seg et inntrykk av om børsen tillot Aas større spillerom enn andre aktører

«Det er Finanstilsynets vurdering at et begrenset antall aktører står for betydelige handelsvolumer på Nasdaq Oslo og dermed utgjør store deler av Foretakets inntekter. Einar Aas var blant de største posisjonsholderne i både norske og tyske kraftderivat på Nasdaq Oslo. (…) Aas var i en gruppe på (sladdet antall) medlemmer som sto for den største delen av handelsvolumet og som holdt de største åpne posisjonene i nordiske kraftderivater. Aas skilte seg imidlertid ikke spesielt ut i denne gruppen.» Heller ikke på det tyske markedet vurderer Finanstilsynet Einar Aas som en dominerende aktør:

«Einar Aas var en svært stor aktør i det tyske kraftderivatmarkedet på Nasdaq Oslo isolert sett, men i europeisk sammenheng har han ikke hatt en dominerende rolle.»

Finanstilsynet har kun sett på Nasdaq Oslo ASA sin håndtering av medlemsmassen. Siden clearingen av kraftderivatene skjer ved Nasdaq Clearing AB i Sverige, er det svenske Finansinspektionen som gransker selve misligholdssituasjonen.

De er ikke ferdig med sin rapport, men har på sine nettsider lagt ut informasjon om sitt arbeid.