Northconnect-prosjektet ser ingen grunn till å legge prosjektet på vent til Statnetts nye kabler er i drift. Foto: Norger
Northconnect-prosjektet ser ingen grunn till å legge prosjektet på vent til Statnetts nye kabler er i drift. Foto: Norger

Northconnect: Brexit kan være en stor mulighet

Northconnect mener Brexit like godt kan være en stor mulighet som en trussel, og tilbakeviser advarsler fra Statnett om usikkerhet og umodenhet.

Publisert: 03. July 2018, 13:31  
Oppdatert: 03. July 2018, 13:31

NOCO STAN KABE

I sin høringsuttalelse om Northconnect-prosjektet kom Statnett med en smørbrødliste med argumenter for hvorfor den planlagte Northconnect-kabelen fra Norge til Skottland bør legges på vent fram til man har fått driftserfaringer fra Statnetts kabler til Tyskland og England.

Alternative forbindelser, blant annet til Sverige eller ytterligere en kabel til England, bør vurderes nærmere først, konsekvensene av Brexit er usikre, deltagelsen i kapasitetsmarkedet er usikker, kostnadene ved strømtap i nettet er større enn Northconnect har oppgitt, og det samme er ifølge Statnett reduksjonen av flaskehalsinntektene for de eksisterende utenlandskablene.

– Lønnsomt

Listen er så lang at Northconnect må vente til etter sommerferien med å kommentere dem i et svarbrev til NVE.

I mellomtiden gir Kyrre Nordhagen i Northconnect Europower noen foreløpige betraktninger om Statnetts høringssvar til Europower. Det første han tar tak i er den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

– Northconnect er et svært lønnsomt prosjekt for Norge. Statnett bekrefter i sin uttalelse at prosjektet har god samfunnsøkonomisk lønnsomhet, som er det overordnede kriterium for å få konsesjon, skriver Nordhagen.

Forventer løsning

Han påpeker videre at Brexit må løses lenge før Northconnect skal realiseres.

– Statnett vektlegger at Brexit kan skape utfordringer for kraftutvekslingen med Storbritannia. Det er riktig at Brexit skaper uklarheter, men utfordringene Brexit eventuelt skaper for norsk-britisk energisamarbeid må uansett løses, uavhengig av Northconnect, skriver Nordhagen.

Han påpeker videre at Statnett i sitt svar unnlater å nevne at deres egen kabel til England, som kommer før Northconnect, forutsetter at det kommer på plass løsninger mellom Norge og Storbritannia.

– En må forvente at løsninger den norske TSOen (Statnett) kommer frem til også skal anvendes for Northconnect, da Statnett er systemoperatør på den norske siden av forbindelsen.

Nordhagen skriver videre at Northconnect vil være sentral infrastruktur for utviklingen av et britisk lavutslipppssamfunn.

– Ifølge beregninger av den britiske systemoperatøren National Grid vil Northconnect redusere årlig CO2-utslipp i området 2-4 millioner tonn. Derfor er det grunn til å forutsette at Norge vil komme til enighet med Storbritannia, som også etter Brexit vil være vår viktigste handelspartner, om eventuelle tilpasninger av regelverket rundt krafthandel.

Brexit som mulighet

Nordhagen påpeker også at forbindelser fra Frankrike til Storbritannia er satt på vent.

– Således blir Northconnect enda viktigere. Brexit kan derfor like godt være en stor mulighet fremfor en trussel, skriver han.

Nordhagen advarer mot å legge for stor vekt på usikkerheten i prosjektets framdrift.

– Statnett argumenterer for at fremdriftsplanen til Northconnect er urealistisk og kan bli forsinket grunnet manglende kapasitet hos kabelleverandørene. Vi er enige i at gjeldene tidsplan er ambisiøs og at tilgjengelig kapasitet hos kabelleverandører er viktig, men det er ikke slik at endelig tidsplan fastsettes i en konsesjonssøknad. Det er mange forhold som påvirker fremdriften, slik Statnett også har erfart i sine prosjekter. Når det gjelder leverandørkapasitet, er dette en usikkerhet som en må leve med til en har bindende tilbud fra leverandørene på like linje med øvrige kabelprosjekter, skriver Nordhagen.

Trenger få nettiltak

Han mener prosjektet har fått avklart et helt sentralt forhold når det gjelder usikkerhet i fremdriften, nemlig at det ikke er behov for vesentlige tiltak verken i det norske eller det britiske sentralnettet. 

– I tillegg har vi tett dialog med potensielle leverandører av kabel, der den største usikkerheten er knyttet til hvilke planlagte prosjekter som faktisk realiseres. Til sist, men ikke minst, er det sentralt at vi får på plass konsesjonen på norsk side. Totalt sett ser Northconnect ingen grunn til å utsette prosjektet, men at det kan bli skjøvet i tid grunnet forhold vi ikke bestemmer over, må vi som alle andre utviklere være forberedt på, skriver Nordhagen.