Northconnect vil bygge kabel til Skottland. Statnett mener man bør vurdere om den bør gå til England isteden. Foto: Mynewsdesk
Northconnect vil bygge kabel til Skottland. Statnett mener man bør vurdere om den bør gå til England isteden. Foto: Mynewsdesk

Statnett vil vurdere Sverige-linje før Northconnect

Statnett vil se på muligheter for ny forbindelse til Sverige før det besluttes å bygge ny forbindelse til Storbritannia. De vil også vurdere om en eventuell UK-kabel bør gå til England og ikke til Skottland.

Publisert: 22. June 2018, 11:21  
Oppdatert: 22. June 2018, 13:53

NOCO STAN KABE

I sitt høringsbrev om Northconnect, som Europower har sett, kommer Statnett med en smørbrødliste med argumenter for hvorfor Northconnect-kabelen ikke bør rushes fram før man har tatt en pust i bakken og sett på alternativene.

Siste nytt er at Statnett i etterkant av avtalen om balansering av det nordiske systemet nå har inngått en intensjonsavtale med Svenska Kraftnät om mulige kapasitetsøkninger mellom Norge og Sverige for å møte nordiske utfordringer og forventet effektknapphet i Sverige.

Effektknapphet

Avtalen går blant annet ut på å konsultere hverandre før det lanseres nye kabelprosjekter. De er enige om at overføringskapasitet mellom Norge og Sverige vil kunne spille en viktig rolle i møte med utfordringene som vil oppstå som en følge av at effektbalansen i Sverige er i ferd med å svekkes etter hvert som kjernekraften fases ut.

De erkjenner at det tar lang tid å utvikle overføringskapasitet på tvers av landegrensene, og ønsker derfor å sette i gang arbeid med å identifisere mulige løsninger allerede nå.

Vil utrede mer

Statnett mener man bør sammenligne flere alternativer for økt overføringskapasitet, i en mer utvidet tidligfase utredningsprosess inn mot neste nettutviklingsplan og kraftsystemutredning som skal publiseres høsten 2019.

«Som et ledd i arbeidet med disse produktene, vil vi undersøke om det kan være økonomisk potensial for nye forbindelser til våre naboland. Vi planlegger også å gjøre en mer fullstendig vurdering av de forhold som må være avklart før Statnett eventuelt beslutter å starte opp et nytt kabelprosjekt, inkludert kostnader ved eventuelle nettinvesteringer på land», skriver Statnett.

Da må Northconnect vente.

«Statnett mener det er rasjonelt å utsette tiltaket til man både har fått bedre kunnskapsgrunnlag om virkningene på det nordiske kraftsystemet, driftserfaring fra den pågående kapasitetsutvidelsen samt større trygghet for samlet lønnsomhet», konkluderer Statnett.

England før Skottland?

Videre understreker Statnett at de er avhengige av en sterkt partner med god kjennskap til kraftsystemet og de regulatoriske og politiske forhold i landet vi knytter oss til.

«Vi anser at dette er et vesentlig risikoreduserende tiltak. F.eks. har vi gjennom arbeidet med NSL utviklet et godt samarbeid med National Grid». Det er ikke kjent hvilken aktør på britisk side Northconnect vil samarbeide med.

Statnett understreker også at det er viktig å vurdere grundig hvilket tilknytningspunkt som er best egnet på britisk side.

«Ved en eventuell ny forbindelse til Storbritannia, ville det for oss være naturlig at vi, sammen med National Grid, vurderer hvilket tilknytningspunkt som er optimalt. Dette kan få vesentlig betydning for utnyttelsen og dermed lønnsomheten av forbindelsen. Dersom vi skulle vurdert en ny forbindelse til Storbritannia, ville det vært naturlig å vurdere om et tilknytningspunkt i England ville være bedre enn et i Skottland. Vi ville vurdert forhold som vil være av betydning for gjennomføring samt forventet kortsiktig og langsiktig utvikling av nettet og usikkerheten knyttet til denne utviklingen», skriver Statnett.

Tviler på tidsplanen

Systemoperatøren har ingen tro på Northconencts planlagte idriftsettelse, ved utgangen av 2022.

«Vi har ikke sett vurderinger eller analyser som underbygger en slik fremdrift – hverken for fasen frem til kontraktsinngåelse eller for selve gjennomføringsfasen. Basert på vår erfaring fra og kunnskap om markedet for produksjon og installasjon av kabel, er det all grunn til å tro at NorthConnect sin tidsplan er urealistisk.

En revisjon av tidsplanen vil kunne gi tid til å avklare og bearbeide andre vesentlige forhold uten at det får reelle konsekvenser for gjennomføringstid, tidspunkt for idriftsettelse og dermed forventet lønnsomhet», skriver Statnett.

Usikker Brexit

Usikkerheten rundt Storbritannias EU-tilknytning er også et problem. 

«Brexit kan innebære at Storbritannia, og dermed mellomlandsforbindelser til landet, blir nektet fremtidig deltagelse i de europeiske løsningene for spot og intradaghandel. I så fall vil Storbritannia bli behandlet på samme måte som Sveits, som i dag nektes deltagelse i de nevnte handelsløsningene. Samtidig kan en avtale mellom EU og Storbritannia også innebære en løsning der Storbritannia fortsatt får lov til å delta.

En første indikasjon om utfallet vil en kunne få i oktober i år, da en brexit-avtale, samt en erklæring om det langsiktige forholdet etter planen skal legges fram for Rådet i EU. Imidlertid er det en risiko for at flere sentrale spørsmål om den langsiktige løsningen forblir uavklart en tid fremover.   Dersom det forblir uavklart om Storbritannia får delta i de europeiske handelsløsningene, må NorthConnect utarbeide alternative løsninger for kraftutvekslingen», skriver Statnett.

Kapasitetsmarked i fare

Brexit innebærer at Storbritannia ikke lenger er bundet av EUs konkurranseregelverk, som var viktig for at mellomlandsforbindelser fikk delta i det britiske kapasitetsmarkedet.

«Det er derfor en risiko for at britiske myndigheter ekskluderer mellomlandsforbindelser fra deltagelse i kapasitetsmarkedet eller reduserer verdien av deltagelse betydelig», skriver Statnett.

Ifølge Statnett er det også risiko for at britiske myndigheter kan innføre en grensetariff. 

Høyere tap

Statnett mener også at Northconnect vil gi større tapskostnader i det norske nettet enn det som fremgår av konsesjonssøknaden, selv om de fysiske tapene reduseres med 160 GWh årlig, slik Northconnect regner med.

Høyere priser bidrar nemlig til at tapskostnadene øker fordi kostnadene for eksisterende tap stiger. En konsekvens er at kostnadene for de norske tapene kan øke selv om de fysiske tapene går ned, hvis forbindelsen øker prisnivået, påpeker Statnett.

De samlede tapskostnadene i det norske nettet øker imidlertid i alle Statnetts tre scenarioer som følge av at prisene i de fleste simuleringene går noe opp. I basisscenarioet øker tapskostandene med 20-75 millioner kroner årlig, noe som gir en nåverdi på ca. 800 millioner kroner. Northconnect hadde derimot lagt til grunn at reduserte tap ville gi en nåverdigevinst på ca. 1,3 milliarder kroner.

Reduserte flaskehalsinntekter

Et annet problem er at endret kraftpris i Norge reduserer flaskehalsinntektene på de eksisterende forbindelsene.

«Våre simuleringer tyder på at samlet reduksjon i inntektene på forbindelsene til utlandet vil ligge mellom 100 og 500 MNOK årlig basert på den direkte prisvirkningen av forbindelsen. I nåverdi utgjør nedgangen om lag 3000 MNOK i det lave scenarioet, 5000 MNOK i forventning og 7000 MNOK i det høye scenarioet», skriver Statnett.

Dette er en vesentlig større nedgang enn hva NC beregner i sin konsesjonssøknad, henholdsvis 860, 950 og 1500 millioner kroner.  Årsaken til forskjellen er primært at våre simuleringer gir andre prisvirkninger i Norge enn de som ligger til grunn for konsesjonssøknaden. I Statnetts forventningsscenario øker prisene i snitt med i overkant av 1 øre/KWh til i overkant av 2 øre/KWh for de ulike årene, noe høyere enn tallene Northconnect oppgir.

«Selv om lønnsomheten til en ny forbindelse til Storbritannia ser god ut, mener Statnett det er for tidlig å etablere den nå. Statnett mener det er rasjonelt å utsette tiltaket til man både har fått bedre kunnskapsgrunnlag om virkningene på det nordiske kraftsystemet, driftserfaring fra den pågående kapasitetsutvidelsen samt større trygghet for samlet lønnsomhet», konkluderer Statnett.