Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud har behov for å rydde opp i Acer-debatten. Foto: Mikaela Berg/DN
Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud har behov for å rydde opp i Acer-debatten. Foto: Mikaela Berg/DN

Acer kan få mer formalisert kabelrolle

NVE-sjef Per Sanderud sier Acer kan få en mer formalisert rolle i å bestemme over bruken av mellomlandsforbindelsene. Samtidig forstår han ikke at folk kan være mot Acer hvis de samtidig er for EØS.

Publisert: 26. February 2018, 15:15  
Oppdatert: 26. February 2018, 15:15

ACER KABE NETT EU NVE NOR BEL

– Dine fire år som Esa-sjef skulle vel gjøre deg kvalifisert til å mene noe om Acer, vil jeg tro?

 – Det er det mange som føler seg kvalifisert til, svarer Sanderud lakonisk.

 Men han vil ikke tre inn som noen overdommer.          

– Nå er dette i Stortinget, og de får bestemme det de mener er rett, sier NVE-sjefen til Europower.

Forstår ikke motstanden

Han er imidlertid opptatt av å skille de ulike diskusjonene fra hverandre.

– Man må skille mellom deltagelse i Acer og at man ikke liker regelverket som EU lager. Regelverket kommer uavhengig av vår deltakelse, sier Sanderud.

– Det går an å mene at vi ikke skal være med i EØS, eller at vi bør begynne å legge ned veto mot regelverk vi ikke vil ha – selv om det så langt ikke har vært norsk politikk å legge ned veto. Men deltakelse i Acer, alt annet likt, må de fleste være for. Det er vanskelig å skjønne at man skal være mot deltakelse i Acer hvis man tar for gitt at vi skal være med i EØS, sier Sanderud.

Når det gjelder spørsmålet om myndighet og myndighetsavståelse, viser han til at Justisdepartementets lovavdeling går gjennom spørsmålet på nytt, og at han derfor ikke vil mene noe om det.

– Der Esa får myndighet, og hvor Acer kan gjøre vedtak, er gjerne på grenseoverskridende forhold. Men ikke knyttet til om vi skal bygge kabler. Det kan ikke Acer bestemme. Ved uenighet om forhold som for eksempel operasjonell sikkerhet, kan Acer derimot fatte vedtak. Hvis Esa fatter tilsvarende vedtak, kan disse rettes mot norsk reguleringsmyndighet.

Som Europower har omtalt, har Nei til EU tidligere advart mot at Acer kan bestemme hvilken vei strømmen i utenlandskablene skal gå.

Mer formalisert rolle

– Kan Acer påvirke retningen på kraftflyten på kablene?

– Hvis teknikaliteter hindrer effektiv utnyttelse av kablene, og det er uenighet mellom land, kan de nok mene noe om det. Aktørene blir mer og mer opptatt av deling av informasjon, driftsplanlegging og av linjer som er ute.

– Vi er ett marked, og det kan nok tenkes at Acer får en mer formalisert rolle der hvor en ikke klarer å få enighet til mellom land. Vi hadde situasjonen med Skagerrak 4 og uenigheten om utnyttelsen av den til balansering. Spørsmålet er da om det skal lages spilleregler for hvordan vi skal være med å påvirke, eller om vi må møte den andre parten, som er en del av EU-systemet, basert på spilleregler som ikke er klargjort på forhånd, sier Sanderud.

Han understreker at flyten skal følge markedsprisene på begge sider av kabelen.

– Dette har OED lagt som konsesjonsvilkår, og NVE ser til at dette følges. Tekniske ting kan påvirke flyten, også i dag. Men det er ikke Acers formål å bestemme det. Det vil være en konsekvens av prisdannelser og om vinden blåser, sier Sanderud.

Selv om Acer i fremtiden kan avgjøre spørsmål om bruken av mellomlandsforbindelsene når reguleringsmyndighetene ikke klarer å bli enige, understreker Sanderud at slike saker i alle tilfelle må løses, uavhengig av om vi godtatt innholdet i den 3. energimarkedspakken.

– Norge vil trolig være tjent med at dette foregår i ordnede former, sier Sanderud.

Regelverk under utvikling

 – La oss ta uenigheten mellom Danmark og Tyskland om handelskapasiteten på grensen mellom Jylland og Tyskland. Er dette en type sak Acer kunne fattet bindende avgjørelse om i dag? Det ville vel i tilfelle også innebære at Acer får bestemme om det i gitte tilfeller skal flyte strøm på kabelen eller ikke?

– Gjeldende regelverk om kapasitetsberegning og flaskehalshåndtering er under utvikling, og det er lite sannsynlig at det blir reist slike saker for Acer før regelverket er ferdig utviklet. Denne typen saker forsøkes løst gjennom forhandlinger, og den dansk-tyske avtalen er et eksempel på dette. For å legge til rette for et mer effektivt indre marked i Europa, forsøker Acer også på andre måter å bidra til at det blir gitt mer kapasitet mellom land i Europa, slik at infrastrukturen kan utnyttes effektivt. Det er god samfunnsøkonomi i å utnytte eksisterende kabler mest mulig effektivt, sier Sanderud.

Offensive interesser

Vassdrags- og energidirektøren ønsker at NVE som representant for norske myndigheter og den uavhengige regulatorvirksomheten får være med å påvirke framtidig regelverk.

– Det tror vi også er viktig for Norge som energinasjon, på et område hvor vi har offensive interesser og hvor norske myndigheter og alle partier har vært opptatt av løsningene på klimautfordringene. Acer spiller en viktig rolle i utviklingen av nytt regelverk. Da er det lurt å være med, sier Sanderud.

Han nevner utviklingen av det felles europeiske balansemarkedet som eksempel.

– Sammen med den nederlandske regulatoren skal NVE lede dette arbeidet. Det gir oss en unik mulighet til å påvirke hvordan dette viktige markedet blir utformet. Vi hadde åpenbart ikke fått denne muligheten dersom Norge stod utenfor, sier Sanderud.