Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) har i dag lagt frem et forslag om å fjerne kravet om funksjonelt skille for nettselskaper med mindre enn 30.000 kunder. Foto: Haakon Barstad
Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) har i dag lagt frem et forslag om å fjerne kravet om funksjonelt skille for nettselskaper med mindre enn 30.000 kunder. Foto: Haakon Barstad

Omkamp om funksjonelt skille

Sp har i dag levert inn forslag på Stortinget om å fjerne kravet om funksjonelt skille for nettselskaper med mindre enn 30.000 kunder. – Vi har god tro på at forslaget vil få flertall, sier Ole André Myhrvold.

Publisert: 08. December 2017, 10:40  
Oppdatert: 08. December 2017, 10:48

POLI NETT FSNE NVE NOR

Slik lyder forslaget fra de fire Sp-representantene: «Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag til lovendring som ivaretar de mindre nettselskapene og at det i kravet om funksjonelt skille legges til grunn at nettselskap med under 30.000 abonnenter gis fritak. Stortinget ber Regjeringen gi nettselskap som drifter flere naturlige monopol i samme selskap unntak fra kravet om funksjonelt skille».

I begrunnelsen som følger forslaget beskriver de kravet om funksjonelt skille som både byråkratisk og uhensiktsmessig.

– Det er en fordyrende organisering av virksomheten, for små og mellomstore nettselskap. Det har også vært rettet kritikk mot at det hverken lå økonomiske eller samfunnsmessige utredninger til grunn for lovendringen, skriver de.

Videre mener Sp at dagens praksis med små, lokale og kommunalt eide selskap, fungerer bra.

– Dette er en modell som har vært avgjørende for bygging og drift av infrastruktur i hele landet. Vi mener at lovendringen er egnet til å svekke det lokale eierskapet og undergrave modellen for organisering og drift av nettselskap i Norge. Omstruktureringen innebærer også en risiko for redusert beredskap og at landets sikkerhet for strømforsyning svekkes, heter det i begrunnelsen.

  

Ikke dokumentert forskjeller

Nyvalgt stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) er blant dem som har lagt frem forslaget.

– Dette gjør vi fordi vi ikke ser behovet for et krav om funksjonelt skille. Det virker som kravet kun er ideologisk begrunnet, sier han.

– Ideologisk begrunnet, hva mener du med det?

– Det handler bare om en stordrifts-tankegang, og et ønske om å konsolidere markedet, sier han.

– Regjeringen har vel aldri lagt skjul på at de ønsker større enheter.

– Nettopp, og det er en ideologisk tankegang om at det ikke rom for de små lokale nettselskapene. Det er vanskelig å få øye på andre gode argumenter for kravet om funksjonelt skille. Dette bør gjøres om, sier Myhrvold.

Forslagsstillerne skriver i begrunnelsen at «… vi har et godt strømnett i Norge, og en bransje som fungerer godt. Forslagsstillerne mener det ikke er dokumentert at det er betydelige, systematiske forskjeller på små, mellomstore og større selskapers evne til å drive energiforsyning og strømnett, og at det heller ikke er sannsynliggjort at færre og større selskap vil gi bedre forsyningssikkerhet enn det mindre nettselskap gjør i dag.»

– Myhrvold, om grensen blir satt ved 30.000 nettkunder, vil minst 90 prosent av selskapene slippe unna kravet. Hva tenker du om det?

– Det er et unødvendig krav. Å fjerne kravet vil gi selskapene og eiernes deres arbeidsro slik at de kan konsentrere seg om lokal samfunnsutvikling både på nettet og annen infrastruktur, sier han.

  

Har gjort sonderinger

Videre i begrunnelsen for forslaget skriver forslagsstillerne at «… lovendringen favoriserer de store nettselskapene, bygger byråkrati og påskynder unødvendige strukturendringer i nettselskap over hele landet.»

Det er kun Sp-representanter som har satt navnet sitt på forslaget.

– Det er Senterpartiet som legger det frem, men valget ga et nytt flertall i Stortinget og det er på den bakgrunnen vi fremmer forslaget, sier Myhrvold.

– Dere har sikkert gjort sonderinger blant de andre partiene. Hva sier de?

– Vi har sondert med Ap, og de står fortsatt bak dette, og KrF har muntlig gitt uttrykk for at de er opptatt av problemstillingen. Så vi har god tro på at dette forslaget kommer til å gå gjennom, sier Myhrvold.

– Her vil det være snakk om å reversere et tidligere stortingsvedtak. Som regel ligger listen da høyere for å …

– Jeg liker ikke ordet reversere, dette handler om å rette opp og endre loven slik at lokale nettselskaper får muligheten til å drive rasjonelt, sier han.

– Uavhengig om du liker ordet reversere eller ikke, så er dette en reversering av et tidligere stortingsvedtak. Hvilke signaler har dere fått fra de andre partiene i så måte?

– Det har vi ikke pratet direkte om, men dette er en lov som ble vedtatt i 2016 og som først trer i kraft i 2021. Det betyr at det ikke vil være vanskelig å gjøre om på vedtaket. De fleste selskapene har ikke begynt på prosessen ennå, sier Myhrvold.

Både SV, Ap, Miljøpartiet, Sp og KrF var imot å innføre kravet om funksjonelt skille, men det ble vedtatt av Høyre, Frp og Venstre som hadde flertall i forrige stortingsperiode. Nå har de fem partiene som gikk imot forslaget flertall på Stortinget, men det er kun Sp som har programfestet at kravet må fjernes.