Nyvalgt stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) debuterte i dag på talerstolen med å legge frem et forslag om utjevning av nettleien. Til venstre stortingspresident Olemic Thomessen. Foto: Stortinget
Nyvalgt stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) debuterte i dag på talerstolen med å legge frem et forslag om utjevning av nettleien. Til venstre stortingspresident Olemic Thomessen. Foto: Stortinget

Stortingsforslag om likere nettleie

Allerede på Stortingets første dag ble det lagt frem forslag om utjevning av nettleien.

Publisert: 10. October 2017, 16:08  
Oppdatert: 10. October 2017, 16:32

NETT POLI NOR

Det var KrFs ferske stortingsrepresentant Tore Storehaug som la frem forslaget i forbindelse med dagens trontaledebatt.

– Dette er en sak som har opptatt mange over lang tid, særlig i Sogn og Fjordane. Som nyvalgt stortingsrepresentant og som medlem av energi- og miljøkomiteen er det viktig for meg å løfte saken allerede fra første dag, sier Storehaug som selv er fra Sogn og Fjordane.

Han er nyvalgt på Stortinget, og er med sine 25 år blant de yngste stortingsrepresentantene. Han debuterte på Stortingets talerstol med å legge frem nettleie-forslaget.

  

Har flertall

Som Europower har skrevet tidligere er det nå flertall på Stortinget for å utrede om nettleien kan jevnes ut. Både SV, Ap, Sp, KrF og Venstre har med ulike formuleringer dette med som et eget punkt i sine respektive valgprogrammer.

Men det ble altså Storehaug fra KrF som ble den første til å legge frem et konkret forslag. Forslaget innebærer å gi regjeringen i oppdrag å utrede ulike løsninger, og deretter komme tilbake til Stortinget om hvordan det kan gjøres.

Det er den vanlige parlamentariske måten å fremme slike forslag på.

– Vi trenger et godt beslutningsgrunnlag, og jeg forventer at regjeringen kommer tilbake med gode forslag som gjør at vi kan få en løsning på utfordringen med høye nettleier, sier Storehaug.

Selv mener han en løsning kan være at NVE er innkrever av nettleien fra nettselskapene, og fordeler den tilbake med en premie for effektivisering.

– En annen modell kan være at alle forbrukere betaler et spesifikt beløp til et utjevningsfond, og dette finansierer en utjevning der nettleien er høyest i dag. En tredje modell kan være å gjøre det over statsbudsjettet, men da må det et høyere nivå til enn det er i dag, sier han til Europower.

  

Imot regjeringens ønske

Uansett modell vil dette bli en ordning regjeringen kommer til å mislike sterkt. Senest på Kraft i Vest-konferansen for halvannen uke siden gikk statssekretær Elnar Remi Holmen (Frp) kraftig ut mot alle tiltak for å jevne ut nettleien.

– Man vil hente penger fra effektive selskaper og fordele til ineffektive selskaper. Det er dårlig fordelingspolitikk. Vi har tro på at konsolidering av selskaper vil gi en bedre og rasjonell utjevning enn statlige tilskudd og utjevningsordninger, sa Holmen.

Men regjeringen har mindretall i Stortinget, og når det er det tidligere støttepartiet KrF som legger frem forslaget, er det stor sannsynlighet for at det vil få flertall.

  

Hele forslaget

Her er begrunnelsen KrF gir for at nettleien bør jevnes ut, i Storehaugs nynorske språkdrakt:

«Innbyggjarane i Noreg opplever at det er store variasjonar i kva dei må betale i nettleige avhengig av kvar dei bur i landet. Altså er det vesentlege skilnadar på kva du må betale for samanliknbart forbruk i ulike delar av landet. Ifølge NVE, er landssnittet på nettleige (inkludert mva. og forbruksavgift) per kWh på 53,9 øre viss ein omreknar til eit forbruk 20 000 kWh. På same tid er nettleiga per kWh 71,2 øre i Sogn og Fjordane og 62,4 øre i Nord-Trøndelag, medan den er 50,5 øre i Oslo og 50,6 øre i Akershus.

Ei fordeling på selskapsnivå gir endå større skilnadar der Lærdal Energi AS har den høgaste nettleiga i landet med 86,6 øre per kWh, medan Hafslund Nett AS på det sentrale østlandsområdet har nettleige på 50,5 øre per kWh.

Forslagsstillaren meinar at forskjellane i nettleiga er problematisk og rammar innbyggjarane i kraftfylke og distrikta unødig hardt. Tilgang på strøm er naudsynt i eit moderne samfunn, og når nett-tenestene er naturlege monopol der kundane ikkje kan velje ein annan leverandør, er det ei offentleg oppgåve å sikre like, eller likare, prisar i heile landet.

Forslagsstillarane meiner vidare at det er riktig at ulike modellar for dette blir utgreidd slik at ein finn ei løysing som er enkel for både forbrukarar, nettselskapa og andre interessantar. Forslagsstillaren meiner at ei slik utgreiing og må inkludere korleis ei framleis samfunnsøkonomisk effektiv drift og bygging av nett blir sikra i eit system der nettariffane blir jamna ut.»